fbpx

MOS HEM REUNIT AMB SUMAM.

Seguint amb ses reunions amb sos diferents partits polítics avui mos hem reunit amb SUMAM, un nou partit polític liderat per n’Aina Aguiló, de sobres coneguda dins es món des mallorquinisme per sa seva incansable defensa de sa llengo, cultura i identidat des poble balear. Dins aquesta reunió que s’ha realisada a sa seu des GAB, lo qual ès d’agrair, es nostro president Toni Ballester ha transmitit a n’Aina Aguiló certs punts que no estan reflexats dins es seu programa electoral, però que noltros, com entidat cultural mallorquina creim indispensables per presentar-se a sa batlia de s’Ajuntament de Palma. Lo primer de tot li hem fet sebre que dins es seu regionalisme notam a faltar una clara defensa de sa nació espanyola davant es secesionisme promogut per Més per Mallorca i sa catalanisada Obra Cultural Balear, on sense fisures prevalgui s’unidat de tots es ciutadans.

En temés lingüísitcs li hem proposat un parei de punts:

.- Que a s’ajuntament se redactin es documents en mallorquí i en castellà, i que si un ciutadà envia un escrit en castellà siguí contestat amb ses dues llengos, per axí an es matex temps potenciar es mallorquí entre es castellanoparlants.

.- Que per ses xarxes socials o en es seus comunicats doni més marge an es mallorquí, o siguí que es mallorquí i es castellà estiguin representats per igual, sense imposició d’una damunt s’altra.

.- Que se llevi es catalanisat .cat de sa web de s’ajuntament i se posi es .es.

.- Que se sumin a ses possibles propostes d’altres partits polítics per canviar sa denominació de llengo catalana de s’Estatut d’Autonomia de ses Illes Balears, posant en es seu lloc sa de balear amb ses seves diferents modalidats de mallorquí, menorquí i eivissenc-formenterer.

En temés d’història li hem demanat que se promoguin homenatges a dos grans reis de Mallorca, es 12 de setembre al rei Jaume II, dia que firmava ses Franqueses i Privilegis des Reine de Mallorca, i es 25 d’octubre al rei Jaume III, mort a sa batalla de Llucmajor defensant s’antic i independent reine de Mallorca, actualment olvidat pets estaments oficials. En referència a n’en Ramon Llull li hem recalcat que se resalti sa seva figura com a mallorquí universal i que se rectifiquin totes ses webs on posa que era català.

Com ès de suposar li hem exposat molts més punts, es quals obviam per brevedat.